skettymethchapel1876

History of Sketty Methodist Church

History of Bethel United Reformed Church

Sketty Methodist War Memorial

Bethel URC War Memorial

 

 t_biglottery  t_WA  t_Methodist